Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

1. ANVÄNDNING

1.1 Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor (“Villkoren” eller “Villkoren”) gäller för försäljning och leverans av produkter eller tjänster (“Produkten”) från Stonewalk A/S, Vestsand A/S och/eller Dansk Kvarts Industri A/S och dess dotterbolag (“Oss”/”Vi”/”Våra”) till en köpare (“Kunden”), såvida inte Villkoren uttryckligen frångås eller ändras genom annat skriftligt avtal.

1.2 Kundens angivande av särskilda eller allmänna villkor i förfrågningsunderlag, order, accept, inköpsvillkor etc. skall inte anses utgöra avvikelse från dessa villkor om vi inte uttryckligen skriftligen accepterat avvikelserna.

1.3 Om vi, som en del av avtalet, ska leverera enligt AB92, har dessa Villkor företräde framför AB92.

2. PRODUKTEN

2.1 Produkten är ett naturmaterial, vilket innebär att naturliga främmande ämnen kan förekomma i mindre omfattning och att färg-/nyansvariationer kan förekomma i mindre omfattning. Dessa händelser utgör inte en defekt i produkten.

2.2 Vår produktinformation är endast vägledande. Information i produktinformation är endast bindande för oss om en separat skriftlig garanti har lämnats som en del av avtalet.

2.3 Kunden är fullt ansvarig för valet av Produkt, inklusive att Produktens innehåll och egenskaper uppfyller Kundens krav på Produkten.

3. PLATS OCH TID FÖR LEVERANS

3.1 Leverans sker ex works från vår (det enskilda bolagets) verksamhetsadress (Incoterms 2010), om inte annat skriftligen avtalats i det enskilda fallet.

3.2 Om leverans inte kan ske på grund av Kundens omständigheter ska Produkten stanna kvar i vårt lager på Kundens risk och bekostnad. Vi har rätt att ta ut lagringshyra, kostnader etc.

3.3 Varje leveranstidpunkt som meddelas av oss är en uppskattning och därmed inte bindande för oss, såvida inte en fast leveranstid uttryckligen har avtalats. Om en fast leveranstid uttryckligen har avtalats, har vi rätt att förlänga den med 10 arbetsdagar från utgången av den fasta leveranstiden. Kunden får inte göra gällande någon rätt till påföljd för avtalsbrott förrän efter utgången av den förlängda leveranstiden. Om vi överskrider den förlängda leveranstiden har kunden rätt att häva avtalet om vi inte har levererat produkten inom en av kunden skriftligen angiven tilläggsperiod om minst 5 arbetsdagar. Om Kunden väljer att häva avtalet har Kunden endast rätt till återbetalning av eventuell redan erlagd betalning för den försenade Produkten, men inte för andra Produkter. Kunden ska inte ha rätt att göra gällande några andra åtgärder för avtalsbrott på grund av förseningen och ska således vara förhindrad att kräva skadestånd av något slag.

3.4 Vi förbehåller oss rätten att leverera i omgångar, varför Kunden inte har rätt att returnera Produkter till följd av att leverans inte sker i en komplett leverans i enlighet med ingånget avtal.

4. FÖRPACKNING

4.1 I offererade priser ingår kostnader för emballage m.m. som under normala transportförhållanden erfordras för att förhindra att leveransen skadas. Om kunden önskar annat emballage än vad som anges, levereras sådant emballage endast efter särskild skriftlig överenskommelse. Sådant emballage faktureras separat. Förpackningen behöver inte returneras till oss och återbetalas inte.

5. PRISER, BETALNINGSVILLKOR OCH ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

5.1 All försäljning sker till priser som gäller vid leveranstillfället, såvida vi inte skriftligen har accepterat ett fast pris.

5.2 Om inte annat avtalats skall betalning ske netto kontant vid leverans.

5.3 Sker inte betalning i rätt tid utgår dröjsmålsränta från fakturadatum på vid var tid förfallet belopp, inklusive tidigare tillkommande ränta, kostnader etc. med 1 % per påbörjad månad.

5.4 Vi förbehåller oss äganderätten till varje leverans av Produkter till dess att hela köpeskillingen/ hela vederlaget jämte ränta och kostnader har betalats. Fram till dess att äganderätten har övergått till Kunden åtar sig Kunden att hålla leveransen av Produkten vederbörligen försäkrad samt att förvara Produkten separat och säkert.

5.5 Vi har rätt att kvitta eventuella fordringar mot kunden. Kunden får inte kvitta fordringar som härrör från andra rättsförhållanden mot köpeskillingen/ersättningen och Kunden får inte utöva retentionsrätt eller vägra betalning på grund av dröjsmål, reklamation eller motfordran avseende den specifika leveransen.

5.6 Om kunden inte betalar köpeskillingen för en leverans i rätt tid är vi inte skyldiga att göra ytterligare leveranser,
oavsett om ett bindande försäljningsavtal har ingåtts med Kunden.

6. KLAGOMÅL OCH FEL OCH BRISTER

6.1 Vid mottagandet av Produkten ska Kunden omedelbart inspektera Produkten och undersöka den med avseende på eventuella fel och brister. Den separation som kan uppstå under transport av Produkten utgör inte ett fel i Produkten.

6.2 Vi ansvarar endast för ursprungliga fel och brister. Om Kunden upptäcker ursprungliga fel ska Kunden omedelbart reklamera detta skriftligen till oss med beskrivning och specifikation av det påstådda felet. Reklamation av ursprungliga fel måste vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Kunden underlåter att göra detta förlorar Kunden rätten att göra gällande åtgärder för avtalsbrott.

6.3 Vårt ansvar för fel och brister är alltid och i varje situation begränsat till att vi – efter eget val – antingen avhjälper felet, byter ut varan eller beviljar Kunden ett proportionerligt avdrag på betalningen enligt vår bedömning. Kunden får inte göra gällande andra felavhjälpande åtgärder.

6.4 Utan hinder av vad som ovan sägs i punkterna 6.1-6.3 ansvarar vi för fel och brister om och i den mån de täcks av vår vid var tid gällande ansvarsförsäkring med ett belopp motsvarande försäkringens maximala täckning.

6.5 Om vi inte skriftligen meddelar något annat, tar vi inget ansvar för att de köpta varorna lagligen marknadsförs och/eller används utanför Danmarks gränser.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 För produktansvar är vi ansvariga i enlighet med bestämmelserna i den danska produktansvarslagen som inte kan frångås genom avtal. Vi friskriver oss från ansvar för produktskador som kan fastställas på annan grund. Oaktat ovanstående är vi ansvariga för produktansvar som täcks av vår produktansvarsförsäkring vid varje tidpunkt med ett belopp som motsvarar den maximala täckningen (som för närvarande är 10 miljoner DKK).

7.2 I den mån vi kan hållas ansvariga gentemot tredje man är kunden skyldig att hålla oss skadeslösa i samma utsträckning som vårt ansvar är begränsat enligt denna bestämmelse.

8. BEGRÄNSAT ANSVAR

8.1 Oavsett på vilken grund ett krav framställs och oavsett graden av vårdslöshet, är vi inte ansvariga för indirekt förlust, egendomsförlust,
driftsförlust, förlust av köparens kostnader/reparationsförlust, tidsförlust, utebliven vinst eller (annan) följdskada och liknande indirekta förluster.

8.2 Vårt ansvar för förlust eller skada är under alla omständigheter begränsat till det belopp som Kunden har betalat för den eller de Produkter som anspråket grundar sig på. De enda undantagen från ovanstående anges i avsnitten 6.4 och 7.1.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Vi är inte ansvariga gentemot kunden om följande omständigheter inträffar efter avtalets ingående och förhindrar eller uppskjuter fullgörandet av avtalet: krig och mobilisering, upplopp och inre oroligheter, terroristhandlingar, naturkatastrofer, strejk och lockout (oavsett om vi själva är part i eller orsakar dessa konflikter), förseningar i leveranser från underleverantörer, översvämning, brand, explosion, brist på transportmöjligheter, valutarestriktioner, dödsfall, sjukdom eller uppsägning av nyckelpersoner, datavirus eller andra omständigheter utanför vår direkta kontroll. I sådant fall har vi rätt att skjuta upp leveransen till dess att hindret för fullgörandet har upphört eller alternativt häva avtalet helt eller delvis utan ersättning.

10. INDUSTRIELLA OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 All industriell och immateriell äganderätt till Produkten (inklusive recept, innehåll, tillverkningsmetoder, förpackningar etc.) tillhör oss. Kunden äger inte rätt att låta tillverka liknande eller snarlika produkter inklusive emballage etc. av tredje part och Kunden äger inte rätt att använda sådana produkter vid försäljning och marknadsföring av liknande produkter.

11. UPPSÄGNING AV AVTALET

11.1 Vid avtalets upphörande (oavsett orsaken till upphörandet) är Kunden skyldig att ta emot och betala för Produkter, inklusive emballage, etiketter etc. som vi har i lager på Kundens begäran. Detsamma gäller för råvaror, emballage, etiketter etc. som ingår i Produkten och som finns i lager hos våra leverantörer, inklusive hos av Kunden anvisad leverantör till oss. Överlåtelse sker till kunden till dokumenterat självkostnadspris vid överlåtelsetillfället.

12. INVALIDITET

12.1 Skulle en eller flera bestämmelser i dessa Villkor vara eller bli ogiltiga, ska Villkoren fortsätta att gälla mellan Parterna. I sådant fall är parterna skyldiga att ersätta den ogiltiga bestämmelsen (eller bestämmelserna) med en giltig bestämmelse som i största möjliga utsträckning uppfyller den ogiltiga bestämmelsens (eller bestämmelsernas) syfte och rättsliga ställning.

13. LAGVAL OCH JURISDIKTION

13.1 Tvist mellan oss och kunden ska avgöras enligt dansk rätt. Den ovan nämnda lagvalsregeln omfattar dock inte dansk internationell privaträtt eller CISG.

13.2 Tvisten skall – efter vårt val – avgöras antingen av allmän dansk domstol, med rätten i Århus som första instans, eller genom skiljeförfarande vid Danmarks Skiljedomsinstitut i enlighet med de regler som antagits av Skiljedomsinstitutet och som gäller när skiljeförfarandet inleds. Skiljedomstolen kommer att ha sitt säte i Århus. Vi kan dock alltid välja att stämma Kunden på dess hemmaplan.